• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Kompetence starosty a místostarostů

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů

IMGL7833

Starosta města
• zastupuje město navenek,
• připravuje, svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
• odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
• jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MěÚ v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,
• rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
• zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
• řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
• může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
• je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města,
• řídí Městskou policii Šternberk a současně organizuje a kontroluje přípravu materiálů pro zastupitelstvo a radu města, které zpracovává tento orgán města,
• může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
• v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.
• spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
• je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
• plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
• plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony
• starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem
 
Rozdělení kompenencí starosty a místostarostů 
 
Starosta města Šternberka Ing. Stanislav Orság 
 1. Finanční odbor
 2. Odbor investic a veřejných zakázek
 3. Odbor školství a kultury (mimo sport)
 4. Oddělení informatiky a krizového řízení
 5. Odbor obecný živnostenský úřad (Venkovské trhy)
 6. Oddělení personalistiky a vnějších vztahů

Dále agendy:

 1. Interní auditor
 2. Sbor pro občanské záležitosti
 3. Krizové řízení – bezpečnostní rada
 4. Spolupráce s ŘSD a Olomouckým krajem (silnice a komunikace)

1. místostarosta města Šternberka Jiří Kraus

 1. Odbor životního prostředí
 2. Odbor správy majetku města
 3. Odbor školství a kultury (jen sport)
 4. Odbor vnitřních věcí
 5. Stavební odbor (územní plánování)

Dále agendy:

 1. Zastupování města v obchodních společnostech – VHS SITKA s. r. o.
 2. Pověřen jednáním za město se společností Marius Pedersen a. s.
 3. Zastupování města ve spolku Odpady Olomouckého kraje z. s.
 4. Osadní výbory

 2. místostarosta města Šternberka Mgr. Libor Šamšula

 1. Městská policie vč. agendy stacionárních radarů
 2. Odbor sociálních věcí
 3. Odbor dopravy a silničního hospodářství (BESIP)

Dále Agendy:

 1. Nemocnice Šternberk
 2. Bezpečnost a prevence kriminality
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže