Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na:
- oddělení účetnictví, rozpočtu a financování
- oddělení příjmů, poplatků a vymáhání

Samospráva:

- sestavuje návrh rozpočtu města a plán hospodářské činnosti města podle jednotlivých oblastí a výdajových položek a výhled rozpočtu na další léta v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zpracovává podklady pro jednání s bankami k přijetí úvěru a doporučení k úvěrové zatíženosti města a bonitě města
- zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu
- provádí rozpočtová opatření a vede jejich evidenci v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
- na základě požadavku jednotlivých odborů zpracovává sestavy o plnění příjmů a čerpání rozpočtu výdajů podle různých hledisek členění výdajů a časových úseků
- zabezpečuje zhodnocení dočasně volných finančních prostředků na účtech města
- zpracovává stanoviska a vyjadřuje se k materiálům ostatních odborů z hlediska rozpočtu, způsobu financování apod.
- navrhuje vnitroorganizační směrnice v souladu se zákonem o účetnictví, které se vztahují:
- na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských operací
- k systému zpracování účetních dat
- k evidenci majetku
- k postupu prací při roční účetní uzávěrce
- k inventarizaci majetku a závazků
- k postupu při úschově účetních záznamů
- k evidenci pohledávek a jejich vymáhání
- k řídící kontrole
- vede účetnictví Města Šternberka v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s Českými účetními standardy, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zodpovídá za včasné zpracování čtvrtletní uzávěrky a odeslání dat včetně pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu
- měsíčně zajišťuje odeslání finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu do centrálního systému účetních informací státu dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších výpisů
- zajišťuje inventarizaci majetku a závazků města dle zákona o účetnictví
- odpovídá za sestavení závěrečného účtu města s podmínkami, vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zajišťuje zpracování rozborů hospodaření za pololetí a za kalendářní rok
- vede evidenci dlouhodobého majetku a nedokončených investic města
- vede analytickou evidenci pohledávek Města Šternberka, které spravuje (zejména místních a správních poplatků, pokut, nezaplacených faktur, pronájmů a prodejů, některých pohledávek odboru sociálních věcí) a zasílá upomínky a výzvy
- na základě příkazů jednotlivých odborů vystavuje faktury za práce a služby a zasílá je odběratelům
- spravuje bankovní účty a zabezpečuje veškeré finanční operace Města Šternberka, tj. převody finančních prostředků mezi jednotlivými účty města, převody plateb na účty dodavatelů, příspěvků, dotací, splátky úvěrů apod.
- zřizuje samostatné bankovní účty na projekty s dotací EU, státního rozpočtu nebo státního fondu dle stanovených podmínek
- sleduje a kontroluje čerpání poskytnutých dotací a poskytuje orgánům města průběžné a včasné informace o stavu čerpání poskytnutých dotací
- zpracovává ekonomické podklady k žádostem o dotaci, otevírá čerpací účty na základě limitního oznámení a profinancovává příslušné faktury v souladu s podmínkami dotace
- odpovídá za zajištění finančního krytí schválené akce podílem z vlastních zdrojů, případně úvěru, půjčky
- odpovídá za splnění termínů finančního vypořádání se státním rozpočtem
- v rámci závěrečného vyhodnocení akce zpracovává požadované ekonomické podklady a předává je příjemci dotace, který odpovídá za celkové závěrečné vyhodnocení
- ve spolupráci s interním auditorem se účastní kontroly čerpání poskytnuté dotace a plnění stanovených podmínek
- vyjadřuje se ke všem smlouvám, které uzavírá Město Šternberk a zakládá originály těchto smluv
- zajišťuje prostřednictvím pojišťovacího makléře uzavření souhrnné pojistné smlouvy města na pojištění nemovitého a movitého majetku města, odpovědnosti a komplexní pojištění vůči všem rizikům

Státní správa:

- zajišťuje správu místních poplatků v souladu s vyhláškou Města Šternberka o místních poplatcích a s daňovým řádem, tj. vyhledává daňové subjekty, vyměřuje, vybírá a vymáhá místní poplatky
- vymáhá pohledávky dle daňového řádu, především místní poplatky a dále pokuty uložené příslušnými odbory včetně pokut za přestupky a pokut na místě nezaplacených, uložených městskou policií
- v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce vydává, mění a ruší povolení k umístění herního prostoru (herny nebo kasina), povoluje provozování příslušné hazardní hry (binga, technické hry a živé hry), provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic
- dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provádí správu odvodů a penále s příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi při zjištění porušení rozpočtové kázně a to v přenesené působnosti dle daňového řádu

Jiné organizace:

Odbor přímo neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek, ale spolupracuje s nimi v oblasti účetnictví.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže