Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Náplň odboru

Odbor se člení na:
- oddělení účetnictví, rozpočtu a financování
- oddělení příjmů, poplatků a vymáhání

Samospráva:

- sestavuje návrh rozpočtu města a plán hospodářské činnosti města podle jednotlivých oblastí a výdajových položek a výhled rozpočtu na další léta v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zpracovává podklady pro jednání s bankami k přijetí úvěru a doporučení k úvěrové zatíženosti města a bonitě města
- zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu
- provádí rozpočtová opatření a vede jejich evidenci v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
- na základě požadavku jednotlivých odborů zpracovává sestavy o plnění příjmů a čerpání rozpočtu výdajů podle různých hledisek členění výdajů a časových úseků
- zabezpečuje zhodnocení dočasně volných finančních prostředků na účtech města
- zpracovává stanoviska a vyjadřuje se k materiálům ostatních odborů z hlediska rozpočtu, způsobu financování apod.
- navrhuje vnitroorganizační směrnice v souladu se zákonem o účetnictví, které se vztahují:
- na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských operací
- k systému zpracování účetních dat
- k evidenci majetku
- k postupu prací při roční účetní uzávěrce
- k inventarizaci majetku a závazků
- k postupu při úschově účetních záznamů
- k evidenci pohledávek a jejich vymáhání
- k řídící kontrole
- vede účetnictví Města Šternberka v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s Českými účetními standardy, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zodpovídá za včasné zpracování čtvrtletní uzávěrky a odeslání dat včetně pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu
- měsíčně zajišťuje odeslání finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu do centrálního systému účetních informací státu dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších výpisů
- zajišťuje inventarizaci majetku a závazků města dle zákona o účetnictví
- odpovídá za sestavení závěrečného účtu města s podmínkami, vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zajišťuje zpracování rozborů hospodaření za pololetí a za kalendářní rok
- vede evidenci dlouhodobého majetku a nedokončených investic města
- vede analytickou evidenci pohledávek Města Šternberka, které spravuje (zejména místních a správních poplatků, pokut, nezaplacených faktur, pronájmů a prodejů, některých pohledávek odboru sociálních věcí) a zasílá upomínky a výzvy
- na základě příkazů jednotlivých odborů vystavuje faktury za práce a služby a zasílá je odběratelům
- spravuje bankovní účty a zabezpečuje veškeré finanční operace Města Šternberka, tj. převody finančních prostředků mezi jednotlivými účty města, převody plateb na účty dodavatelů, příspěvků, dotací, splátky úvěrů apod.
- zřizuje samostatné bankovní účty na projekty s dotací EU, státního rozpočtu nebo státního fondu dle stanovených podmínek
- sleduje a kontroluje čerpání poskytnutých dotací a poskytuje orgánům města průběžné a včasné informace o stavu čerpání poskytnutých dotací
- zpracovává ekonomické podklady k žádostem o dotaci, otevírá čerpací účty na základě limitního oznámení a profinancovává příslušné faktury v souladu s podmínkami dotace
- odpovídá za zajištění finančního krytí schválené akce podílem z vlastních zdrojů, případně úvěru, půjčky
- odpovídá za splnění termínů finančního vypořádání se státním rozpočtem
- v rámci závěrečného vyhodnocení akce zpracovává požadované ekonomické podklady a předává je příjemci dotace, který odpovídá za celkové závěrečné vyhodnocení
- ve spolupráci s interním auditorem se účastní kontroly čerpání poskytnuté dotace a plnění stanovených podmínek
- vyjadřuje se ke všem smlouvám, které uzavírá Město Šternberk a zakládá originály těchto smluv
- zajišťuje prostřednictvím pojišťovacího makléře uzavření souhrnné pojistné smlouvy města na pojištění nemovitého a movitého majetku města, odpovědnosti a komplexní pojištění vůči všem rizikům

Státní správa:

- zajišťuje správu místních poplatků v souladu s vyhláškou Města Šternberka o místních poplatcích a s daňovým řádem, tj. vyhledává daňové subjekty, vyměřuje, vybírá a vymáhá místní poplatky
- vymáhá pohledávky dle daňového řádu, především místní poplatky a dále pokuty uložené příslušnými odbory včetně pokut za přestupky a pokut na místě nezaplacených, uložených městskou policií
- v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce vydává, mění a ruší povolení k umístění herního prostoru (herny nebo kasina), povoluje provozování příslušné hazardní hry (binga, technické hry a živé hry), provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic
- dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provádí správu odvodů a penále s příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi při zjištění porušení rozpočtové kázně a to v přenesené působnosti dle daňového řádu

Jiné organizace:

Odbor přímo neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek, ale spolupracuje s nimi v oblasti účetnictví.

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky