Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Program prevence kriminality - informační servis

 
 
PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
NA MÍSTNÍ ÚROVNI
„NAŠE MĚSTO"

logo_pk

 

Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky:

„Systém prevence kriminality v České republice je budován od počátku roku 1996. Během následujících let se podařilo vytvořit celou řadu navzájem propojených programů, které, jak se jeví z kriminálních statistik, vedou ke stabilizaci a zejména u některých typů majetkové trestné činnosti i k poklesu vývoje trestné činnosti. Vrcholnou institucí odpovědnou za vytváření preventivní politiky vlády České republiky je Republikový výbor pro prevenci kriminality, jehož činnost zabezpečuje Ministerstvo vnitra, respektive Odbor prevence kriminality.

Základem systému prevence kriminality jsou preventivní programy organizované na místní úrovni. V těchto programech se prolínají aktivity všech subjektů prevence. V centru jejich zájmů jsou bezpečnostní potřeby občanů a lokálních komunit Preventivní programy měst zahrnují sociální i situační aspekty, na praktické úrovni se zabývají rizikovými jedinci, sociálními skupinami včetně rodin, lokálními komunitami, oběťmi trestných činů, kriminogenními situacemi a opatřeními proti jednotlivým druhům trestné činnosti.

Na podporu programů měst zatížených vysokou mírou trestné činnosti a dalších sociálně rizikových jevů (např. nezaměstnanost, vysoký počet osob dlouhodobě závislých na dávkách sociálního zabezpečení, přítomnost sociálně deprimovaných komunit, rozšířenost drog, prostituce) je vytvořen zvláštní státní dotační systém, který v gesci Republikového výboru pro prevenci kriminality spravuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR."

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití).Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.

 

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.

 

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení ...). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany.

Město Šternberk se do systému prevence kriminality zapojilo v roce 1999 poté, co zastupitelstvo města dne 4.listopadu 1998 deklarovalo záměr dlouhodobě se angažovat v komplexním programu prevence kriminality na místní úrovni.

Cílem preventivní politiky města je zejména:

- zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality
- minimalizace podmínek umožňující páchání kriminality
- zvyšování pocitu bezpečí občanů
- posilování právního vědomí ve společnosti
- začleňování prevence kriminality do priorit činnosti samosprávy
- podpora volnočasových aktivit

Kvalitní prevence kriminality je efektivnější a hospodárnější než podpora represe a systémů trestní justice. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje především instituce, jako jsou např. nerepresivní orgány veřejné správy, neziskové organizace, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a v neposlední řadě jednotliví občané. Podstatou úspěšné realizace programů prevence je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie, nestátních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky.

Za realizaci programů prevence kriminality nese odpovědnost zastupitelstvo.

Z realizovaných projektů:

1
propojení kamerového monitorovacího sytému mezi služebnami městské policie a obvodního oddělení Policie ČR
 
2
 
laserový měřič rychlosti
ppr11
dopravní výchova
ppr4
dětská hřiště
5
soutěž § 11/55
6
městský kamerový monitorovací systém - dispečink
7
kamerový bod
8
volnočasové aktivity
9
sportovní aktivity
10
orientační ukazatel rychlosti
12
kamarádstvím proti šikaně

Kontakty

Komise prevence kriminality:
předseda: Mgr. Libor Šamšula, 2. místostarosta, manažer prevence kriminality
Obvodní oddělení Policie ČR: tel. 585 011 333, tísňové volání 158
Městská policie Šternberk: tel. 585 012 712, tísňové volání 156

 

č. Titulek
1 Příručka pro rodiče „Patron bezpečného netu“
2 Užitečné rady
3 Důležité adresy

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky