Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Samospráva:

- organizace a řízení veřejných akcí „Venkovské trhy"

Státní správa:

Odbor na základě zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) zejména:
- posuzuje ohlášení živnosti a splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti pro živnosti ohlašovací volné, řemeslné a vázané
- vydává živnostenská oprávnění fyzickým, právnickým osobám, zahraničním fyzickým i právnickým osobám
- projednává žádosti o koncesi
- zajišťuje vydání oprávnění, souhlasu, povolení nebo vyjádření orgánů státní správy k provozování koncesované živnosti
- rozhoduje o koncesi
- rozhoduje o změně živnostenských oprávnění
- rozhoduje o změně rozhodnutí o udělení koncese
- rozhoduje o pozastavení provozování živnosti
- rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění
- ověřuje znalosti českého jazyka u odpovědného zástupce
- schvaluje odpovědného zástupce pro živnosti koncesované
- provádí zápis provozoven do živnostenského rejstříku
- provádí zápis odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku
- ukládá nebo mění podmínky provozování koncesovaných živností
- poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům a zájemcům o podnikání
- zajišťuje činnosti spojené s výkonem centrálního registračního místa, zajišťuje pro podnikatelské subjekty předání přihlášek k daňové registraci nebo jejich změn, přihlášek k důchodovému a nemocenskému pojištění, zajišťuje předání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, zajišťuje předání oznámení samostatné výdělečné činnosti, v rámci výkonu těchto činnosti je povinen spolupracovat s příslušnými úřady
- vyžádává si výpis z Rejstříku trestů, pokud není přiložen k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
- vede živnostenský rejstřík v rámci svého správního obvodu
- zajišťuje vstupy a výstupy automatizovaného zpracování údajů živnostenského rejstříku
- pořizuje data a údaje do živnostenského rejstříku a zajišťuje jejich aktuálnost
- vydává výpisy z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku
- vydává úřední opisy, výpisy nebo určitá potvrzení o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, popřípadě potvrzení o tom, že určitý záznam v ŽR není
- zajišťuje aktuálnost dat vložených do živnostenského rejstříku
- předává údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizace do ústřední evidence podnikatelů vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu
- předává údaje z živnostenského rejstříku příslušným orgánům státní správy
- zveřejňuje údaje v části rejstříku, která je veřejným seznamem
- vybírá správní poplatky
- ukládá sankce ve správním a přestupkovém řízení za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy
- ukládá pořádkové pokuty
- provádí živnostenskou kontrolu
- ukládá pokuty právnické i fyzické osobě, která provozuje činnosti, která je živností bez živnostenského oprávnění
- ukládá pokuty ve správním řízení i blokově
- provádí dozor nad dodržování zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, za porušení tohoto zákona ukládá sankce
- provádí dozor a kontrolu nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, za porušení tohoto zákona vede řízení o správních deliktech a ukládá sankce (pokuty, propadnutí výrobků), a vede přestupková řízení a ukládá sankce fyzickým osobám, rozhoduje o zabrání tabákových výrobků a lihovin.
- vede přestupková řízení a ukládá sankce fyzickým osobám
- provádí činnosti spojené s poradenskou činností pro spotřebitele
Vykonává všechny činnosti související se zápisem do evidence a vyřazením z evidence zemědělských podnikatelů
- Vede evidenci zemědělských podnikatelů – fyzických a právnických osob
- Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném v zákoně č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže