Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Náplň odboru

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

dopravně správní agendy

- vede registr silničních vozidel,
- rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
- přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
- vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
- provádí výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla,
- rozhoduje o zániku a vyřazení silničního vozidla z provozu,
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
- provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
- vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
- odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu,
- vydává paměťové karty řidiče, vozidla,
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
- vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
- zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
- provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
- projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
- vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
- zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
- vydává zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě
- dopravní úřad pro taxislužbu, zápis údajů o řidičích a vozidlech taxislužby v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

dopravní přestupky, správní delikty

- projednává správní delikty a přestupky podle § 42a - § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu podle § 118c zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- projednává správní delikty a přestupky dle § 34 - § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

silniční správní úřad a speciální stavební úřad

- výkon státní správy (silniční správní úřad) ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, včetně státního odborného dozoru,
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
- zařazování komunikací (rozhodování o zařazení a vyřazení místních komunikací),
- stanoviska ke stavbám z hlediska zájmů dopravy na komunikací,
- spolupráce s OSRI při zpracování dopravních koncepcí,
- správní řízení pro porušení silničního zákona - správní delikty, přestupky
- zvláštní užívání komunikací na území města (reklamy, skládky, lešení, zařízení stavenišť, výkopy, předzahrádky, vyhrazené parkování),
- rozhodování o připojování pozemních komunikací,
- rozhodování o uzavírce a objížďce silnic II. a III. třídy a u místních a účelových komunikací na území města,
- rozhodování o povolení stavby v silničním ochranném pásmu
- opatření k odvrácení ohrožení silnic II. a III. třídy a místních komunikací na území města,
- stanovování místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu,
- řešení problematiky přenosných reklam,
- plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky