Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

dopravně správní agendy

- vede registr silničních vozidel,
- rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
- přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
- vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
- provádí výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla,
- rozhoduje o zániku a vyřazení silničního vozidla z provozu,
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
- provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
- vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
- odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu,
- vydává paměťové karty řidiče, vozidla,
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
- vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
- zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
- provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
- projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
- vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
- zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
- vydává zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě
- dopravní úřad pro taxislužbu, zápis údajů o řidičích a vozidlech taxislužby v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

dopravní přestupky, správní delikty

- projednává správní delikty a přestupky podle § 42a - § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu podle § 118c zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- projednává správní delikty a přestupky dle § 34 - § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

silniční správní úřad a speciální stavební úřad

- výkon státní správy (silniční správní úřad) ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, včetně státního odborného dozoru,
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
- zařazování komunikací (rozhodování o zařazení a vyřazení místních komunikací),
- stanoviska ke stavbám z hlediska zájmů dopravy na komunikací,
- spolupráce s OSRI při zpracování dopravních koncepcí,
- správní řízení pro porušení silničního zákona - správní delikty, přestupky
- zvláštní užívání komunikací na území města (reklamy, skládky, lešení, zařízení stavenišť, výkopy, předzahrádky, vyhrazené parkování),
- rozhodování o připojování pozemních komunikací,
- rozhodování o uzavírce a objížďce silnic II. a III. třídy a u místních a účelových komunikací na území města,
- rozhodování o povolení stavby v silničním ochranném pásmu
- opatření k odvrácení ohrožení silnic II. a III. třídy a místních komunikací na území města,
- stanovování místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu,
- řešení problematiky přenosných reklam,
- plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže