Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na
- oddělení investic a místních komunikací
- jednotlivé referáty

Samospráva:

- ve spolupráci s dalšími správci ORJ sestavuje návrh ročních plánů investiční výstavby i určených neinvestičních akcí technické infrastruktury včetně příslušné části rozpočtu v souladu s koncepcí rozvoje města
- zajišťuje koordinaci investičních a určených neinvestičních akcí města mezi ostatními odbory a předkládá návrhy na jejich priority
- zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu investičních akcí a určených neinvestičních akcí dle schváleného plánu, zajišťuje územní a stavební povolení pro tyto akce
- zajišťuje realizaci akcí dle platných předpisů a schváleného plánu, informuje o dodržování termínů plnění výstavby a projektovaných parametrů včetně návrhů na opatření
- zajišťuje dokumentaci skutečného provedení staveb a jejich uvedení do trvalého provozu
- ukončené investiční akce předává do správy odboru majetku města k dalšímu řízení
- ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zajišťuje aktivaci dokončených investic
- zajišťuje příslušné činnosti na úseku veřejné silniční dopravy - projednávání jízdních řádů s dopravci, koncepce řešení hromadné dopravy, jednání o dotacích města k zabezpečení územní dopravní obslužnosti
- zabezpečuje údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, dopravního značení, veřejného osvětlení, veřejných ploch a prostranství
- v rámci správních řízení připravuje a vydává stanoviska z hlediska vlastníka komunikací
- kontroluje a koordinuje provádění veřejně prospěšných služeb zajišťovaných firmami
- připravuje zadávací podklady veřejných zakázek města na úseku projektové přípravy a úseku realizace stavebních zakázek, vede spisovou agendu, týkající se veřejných zakázek města
- podává úřadu územního plánování podněty k pořízení územní studie, prověřující řešení vybraných problémů rozvojových záměrů města, spolupracuje s úřadem územního plánování na zadání územní studie z hlediska jejího obsahu, cíle a účelu
- odpovídá u projektů investičního charakteru za technickoorganizační stránku realizace projektu, v této části a rozsahu přebírá od správce dotace odpovědnost za splnění podmínek dotace a spolupracuje se správcem dotace při zadávání veřejných zakázek dle zákona
- zajišťuje administraci dotací města na investice
- zpracovává, reviduje a aktualizuje v součinnosti s odbory MěÚ, odbornými komisemi rady města, radou města a dalšími dotčenými subjekty strategii rozvoje města, rozpracovává strategii rozvoje města do dílčích rozvojových projektů
- dle zadání starosty, místostarosty, usnesení RM a ZM rozpracovává projektové náměty do podoby záměru, zařazuje náměty vzhledem ke strategii rozvoje města, tam kde je to možné navrhuje varianty a možné postupy řešení námětů a předkládá je k projednání vedení města a orgánům města
- vede zásobník projektových námětů, sbírá nové projektové náměty, zařazuje je vzhledem ke strategii rozvoje města, předkládá zásobník na pravidelná jednání orgánů města zejména komise rozvoje města, RM a ZM, navrhuje optimalizaci námětů vzhledem k ostatním projektům připravovaným nebo realizovaným
- vede akční plán, sleduje plnění úkolů a lhůt stanovených akčním plánem, předkládá akční plán na pravidelné projednání v orgánech města, ve vazbě na tento krok připravuje návrhy na změnu akčního plánu v souladu s postupem prací na úkolech a strategií rozvoje města
- podílí se na zpracování dalších strategických dokumentů města, mikroregionu a obcí ve správním obvodu
- podává podněty na pořízení územně plánovací dokumentace, v souladu s rozvojovými záměry města
- plní funkci manažera projektů – koordinuje a podílí se na společném postupu jednotlivých dotčených stran při přípravě a realizaci projektů města
- zajišťuje agendu řízení projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů a programů EU a z jiných veřejných rozpočtů, podílí se na administrativní stránce realizace významných rozvojových projektů a projektů s dotací
- koordinuje součinnost jednotlivých organizačních útvarů (odborů a samostatných oddělení) MěÚ tak, aby byly řádně a včas splněny podmínky konkrétního dotačního programu, smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně zpracování vstupních dat v krycím listu dotace a jeho aktualizaci
- vykonává kontrolu města Šternberka, jako žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, odpovídá za provedení průběžné a systematické kontroly plnění podmínek čerpání každé dotace v souladu s podmínkami stanovenými konkrétním dotačním programem a rozhodnutím o poskytnutí dotace
- zajišťuje vedení a aktualizaci údajů o dotacích přijatých městem v informačním systému dotací
- poskytuje metodickou pomoc starostovi, místostarostovi, odborům MěÚ ve věci řízení projektů, dotačních možností města, přípravy žádostí o dotace, administraci získaných dotací
- poskytuje metodickou pomoc starostům obcí správního obvodu, organizacím Města Šternberka, zájmovým a neziskovým organizacím ve správním obvodu města Šternberka, podnikatelům a dalším zájemcům ve věci řízení projektů a možností získávání dotací

Státní správa:

- zajišťuje úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Jiné organizace:

Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže