Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor personalistiky, školství a kultury

Samospráva

- přijímá, eviduje a kontroluje vyřizování petic a stížností na úseku výkonu samosprávy města
- připravuje zasedání rady města a zastupitelstva města, rozesílá materiály členům rady města a zastupitelstva města
- pořizuje, eviduje a archivuje zápisy, usnesení a ostatní spisy ze zasedání rady a zastupitelstva
- zajišťuje sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
- zajišťuje provoz vozidel městského úřadu a městské policie, zajišťuje personálně dopravu uvolněných zastupitelů města, tajemníka MěÚ a dalších osob dle žádosti,
- organizačně zajišťuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací
- zajišťuje ocenění významných osobností, organizuje vyhlášení a předání ocenění města
- podílí se na pořádání společenských a kulturních akcí města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
- spolupracuje s Automotoklubem Ecce Homo Šternberk při pořádání závodů do vrchu Ecce Homo a dalších sportovních podniků dle kalendáře akcí na příslušný rok
- spolupracuje s médii, zajišťuje tiskové informace, plní funkci tiskového mluvčího města
- zodpovídá za propagaci, prezentaci a reklamu města
- odpovídá za realizaci smluv s partnerskými městy, spolupracuje s nimi, zajišťuje a organizuje společenské akce s těmito městy a podílí se na mezinárodních partnerských kontaktech
- zpracovává koncepci cestovního ruchu ve městě
- koordinuje rozvoj cestovního ruchu ve městě a spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu
- koordinuje značení turistických a cykloturistických tras ve městě a okolí
- vede personální a platovou agendu Města Šternberka, organizačních složek, členů zastupitelstva
- zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a vede jeho evidenci
- plní úkoly podpůrného (zapisujícího) orgánu podle zákona o střetu zájmů a provádí zápisy veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení
- zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města
- připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve věci zřizování nebo zrušování předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturních zařízení jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou a plní vůči nim vymezené úkoly zřizovatele
- zajišťuje zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku
- zpracovává žádosti o zařazení do rejstříku škol a žádosti o změny v zařazení
- zajišťuje zabezpečování stravování dětí
- plní vymezené úkoly zřizovatele školských zařízení, které jinak zřizuje jiný zřizovatel, prokážou-li se příslušné podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti (Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže)
- projednává s řediteli příspěvkových organizací zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky na zkvalitnění poskytovaných služeb a činností (i s řediteli těch zařízení, které nezřídilo a které jsou v jeho územním obvodu)
- zabezpečuje přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
- vede agendu jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací, stanovení platu těchto ředitelů, při jmenování zřizovatel vychází z výsledků konkurzního řízení
- vede agendu dotací neziskovým organizacím v oblasti zájmových činností školství, kultury, sportu a tělovýchovy, prevence kriminality a volného času
- spolupracuje s organizacemi, svazy, sdruženími, spolky, kluby apod. ve městě
- podílí se na ocenění významných osobností a na organizaci vyhlášení a předání ocenění města
- připravuje setkávání pedagogických pracovníků, zajišťuje odborné semináře a informativní činnosti
- pořádá společenské a kulturní akce města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
- podílí se na organizaci závodů automobilů do vrchu Ecce Homo
- vede agendu oznámení a výjimek z obecně závazných vyhlášek na základě žádostí pořadatelů akcí pro veřejnost

 Státní správa

- stížnosti a petice na úseku přenesené působnosti
- rozhoduje o přestupcích na úseku kultury proti autorskému zákonu
- dohlíží na dodržování povinností dle zákona o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl pořadatelů
- zpracovává pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti návrhy rozpisu rozpočtu přímých výdajů výchovy a vzdělávání a předává je krajskému úřadu podle školského zákona
- shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a zařízení a předává je krajskému úřadu a ministerstvu
- rozhoduje v přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže
- vede agendu pro zajištění integrace dětí – se zdravotním postižením, kombinovaná postižení, děti ze soc. slabého prostředí

Jiné organizace:

Plní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Komenského 44, Šternberk
- Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk
- Mateřská škola Světlov 21, Šternberk
- Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk
- Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk
- Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk
- Základní umělecká škola, Olomoucká 3, Šternberk
- Dům dětí a mládeže, Opavská 14, Šternberk
- Školní jídelna Svatoplukova 7, Šternberk,
- Městská kulturní zařízení, Masarykova 20, Šternberk

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže