Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Náplň odboru

Odbor personalistiky, školství a kultury

Samospráva

- přijímá, eviduje a kontroluje vyřizování petic a stížností na úseku výkonu samosprávy města
- připravuje zasedání rady města a zastupitelstva města, rozesílá materiály členům rady města a zastupitelstva města
- pořizuje, eviduje a archivuje zápisy, usnesení a ostatní spisy ze zasedání rady a zastupitelstva
- zajišťuje sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
- zajišťuje provoz vozidel městského úřadu a městské policie, zajišťuje personálně dopravu uvolněných zastupitelů města, tajemníka MěÚ a dalších osob dle žádosti,
- organizačně zajišťuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací
- zajišťuje ocenění významných osobností, organizuje vyhlášení a předání ocenění města
- podílí se na pořádání společenských a kulturních akcí města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
- spolupracuje s Automotoklubem Ecce Homo Šternberk při pořádání závodů do vrchu Ecce Homo a dalších sportovních podniků dle kalendáře akcí na příslušný rok
- spolupracuje s médii, zajišťuje tiskové informace, plní funkci tiskového mluvčího města
- zodpovídá za propagaci, prezentaci a reklamu města
- odpovídá za realizaci smluv s partnerskými městy, spolupracuje s nimi, zajišťuje a organizuje společenské akce s těmito městy a podílí se na mezinárodních partnerských kontaktech
- zpracovává koncepci cestovního ruchu ve městě
- koordinuje rozvoj cestovního ruchu ve městě a spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu
- koordinuje značení turistických a cykloturistických tras ve městě a okolí
- vede personální a platovou agendu Města Šternberka, organizačních složek, členů zastupitelstva
- zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a vede jeho evidenci
- plní úkoly podpůrného (zapisujícího) orgánu podle zákona o střetu zájmů a provádí zápisy veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení
- zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města
- připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve věci zřizování nebo zrušování předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturních zařízení jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou a plní vůči nim vymezené úkoly zřizovatele
- zajišťuje zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku
- zpracovává žádosti o zařazení do rejstříku škol a žádosti o změny v zařazení
- zajišťuje zabezpečování stravování dětí
- plní vymezené úkoly zřizovatele školských zařízení, které jinak zřizuje jiný zřizovatel, prokážou-li se příslušné podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti (Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže)
- projednává s řediteli příspěvkových organizací zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky na zkvalitnění poskytovaných služeb a činností (i s řediteli těch zařízení, které nezřídilo a které jsou v jeho územním obvodu)
- zabezpečuje přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
- vede agendu jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací, stanovení platu těchto ředitelů, při jmenování zřizovatel vychází z výsledků konkurzního řízení
- vede agendu dotací neziskovým organizacím v oblasti zájmových činností školství, kultury, sportu a tělovýchovy, prevence kriminality a volného času
- spolupracuje s organizacemi, svazy, sdruženími, spolky, kluby apod. ve městě
- podílí se na ocenění významných osobností a na organizaci vyhlášení a předání ocenění města
- připravuje setkávání pedagogických pracovníků, zajišťuje odborné semináře a informativní činnosti
- pořádá společenské a kulturní akce města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
- podílí se na organizaci závodů automobilů do vrchu Ecce Homo
- vede agendu oznámení a výjimek z obecně závazných vyhlášek na základě žádostí pořadatelů akcí pro veřejnost

 Státní správa

- stížnosti a petice na úseku přenesené působnosti
- rozhoduje o přestupcích na úseku kultury proti autorskému zákonu
- dohlíží na dodržování povinností dle zákona o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl pořadatelů
- zpracovává pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti návrhy rozpisu rozpočtu přímých výdajů výchovy a vzdělávání a předává je krajskému úřadu podle školského zákona
- shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a zařízení a předává je krajskému úřadu a ministerstvu
- rozhoduje v přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže
- vede agendu pro zajištění integrace dětí – se zdravotním postižením, kombinovaná postižení, děti ze soc. slabého prostředí

Jiné organizace:

Plní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Komenského 44, Šternberk
- Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk
- Mateřská škola Světlov 21, Šternberk
- Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk
- Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk
- Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk
- Základní umělecká škola, Olomoucká 3, Šternberk
- Dům dětí a mládeže, Opavská 14, Šternberk
- Školní jídelna Svatoplukova 7, Šternberk,
- Městská kulturní zařízení, Masarykova 20, Šternberk

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky