Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

ŠKOLSTVÍ

 
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
 
- v souladu s § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (dále jen „školský zákon“) zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu působnosti v souladu s § 161 odst. 7 písm. b) školského zákona zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu působnosti podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. d) školského zákona
 
- v souladu s § 52 písm. a), § 53 odst. 2 a § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
 
- shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení v obvodu působnosti
 
- poskytuje poradenskou činnost v oblasti školské legislativy, pracovněprávních vztahů, statistiky, účetnictví, BOZP a FKSP obcím, školám a školským zařízením v obvodu působnosti
 
- zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu působnosti
 
- zpracovává a sumarizuje požadavky na individuální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu působnosti

Oblast samosprávy

odbor plní úkoly zřizovatele škol a školských zařízení:
 
- projednává s řediteli škol a školských zařízení koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, požadavky na zkvalitnění předškolního, základního a zájmového vzdělávání školami a školským zařízením a způsob úhrady nákladů zvýšených z tohoto důvodu
 
- ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení předkládá zřizovateli výroční zprávy o činnosti za příslušný školní rok a zprávy o hospodaření za kalendářní rok
 
- ve spolupráci s řediteli škol koordinuje zápis dětí do mateřských a základních škol
 
- ve spolupráci s řediteli škol koordinuje harmonogram prázdninového provozu školních družin a mateřských škol
 
- zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství
 
- zpracovává zřizovací listiny a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli
 
- zodpovídá ve spolupráci s řediteli za správné zařazení, vyřazení a změny u škol a školských zařízení v rejstříku škol a školských zařízení, včetně jejich kapacity, za zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku
 
- v souladu s § 23 odst. 4 a 5 školského zákona projednává výjimku z minimálního nebo maximálního počtu dětí a žáků ve třídě, stanoveného prováděcími předpisy
 
- navrhuje opatření na základě výsledků kontrolní činnosti České školní inspekce, Krajské hygienické stanice a dalších kontrolních orgánů ve školách a školských zařízeních
 
- podává návrh zřizovateli na zřízení, sloučení nebo zrušení školy či školského zařízení
 
- v souladu s § 166 odst. 2 školského zákona připravuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele zřizovaných škol a školských zařízení, vede personální agendu ředitelů
 
- připravuje podklady v souladu s § 167 odst. 1 a 2 školského zákona – zřizovatel zřizuje školskou radu při základních školách, stanoví počet jejích členů, vydá volební řád a jmenuje třetinu členů školské rady
 
- provádí kontrolní činnost na místě u zřizovaných příspěvkových organizací
 
- zabezpečuje agendu úhrady neinvestičních nákladů za žáky s trvalým bydlištěm v jiné obci, kteří plní povinnou školní docházku v zřizovaných základních školách
 
- zpracovává finanční požadavky škol a školských zařízení, komplexně zabezpečuje zpracování žádostí a poskytování příspěvku na provoz, plán oprav a údržby, čerpání investičního fondu a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství, zpracovává výsledky hospodaření škol a školských zařízení
 
- vyřizuje stížnosti na činnost ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací
 
- odpovídá za čerpání finančních prostředků v rámci kapitoly školství
 
- zabezpečuje komplexní agendu příspěvků na činnost a provoz z rozpočtu města Šternberka pro neziskové organizace
 
- zajišťuje správu dětských veřejných hřišť a sportovišť
- vede evidenci majetku v oblasti školství a volného času a související agendu majetku ve správě příspěvkových organizací

Vybrané právní předpisy:

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
- každoročně vydávaná samostatná vyhláška ČSÚ, kterou se stanoví program statistických zjištění vždy pro příslušný kalendářní rok
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienických limitů na písek v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
- normy ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

KULTURA

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
Odbor vykonává státní správu na úseku státní památkové péče dle ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):
 
- vydává rozhodnutí a závazná stanoviska k obnově památek a stavbám, změnám staveb, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, úpravám dřevin nebo udržovacím pracím na objektech, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové zóně nebo ochranných pásmech (dle § 14 zákona)
 
- vydává rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník památky povinen učinit (dle § 10 zákona)
 
- vyjadřuje se formou závazných stanovisek k řízení orgánů státní správy v případech, kdy mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče (dle § 11 zákona)
 
- vyjadřuje se k prohlášení i zrušení prohlášení věci za kulturní památku
 
- vede evidenci kulturních památek ve správním obvodu dle údajů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR
 
- vymezuje hranice ochranných pásem kulturních památek (dle § 17 zákona)
 
- uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo památky nebo památkové zóna
 
- poskytuje odborně metodickou pomoc ve všech oblastech památkové péče
 
- dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči
 
- vykonává dozor z hlediska památkové péče při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v ochranném pásmu
 
- řeší porušení zákona a ukládá pokuty právnickým i fyzickým osobám
 
- vyřizuje stížnosti, připomínky a dotazy v oblasti památkové péče
 
- spolupracuje s komisí nebo poradním orgánem pro regeneraci městských památkových zón a rezervací
 
- koordinuje jednotné označení kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „kulturní památka“

Vybrané právní předpisy:

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 
- vyhláška ministerstva kultury ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 
- vyhláška ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů
 
- Rozhodnutí Okresního národního výboru v Olomouci o zřízení památkového ochranného pásma kolem Šternberka na Moravě Zn. Škol/457/1-64/T. ze dne 22. ledna 1964
 
- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
- vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oblast samosprávy

- zajišťuje obnovu kulturních památek a památek místního významu v majetku města
 
- vede agendu dotačních titulů na obnovu památek
 
- vede agendu dotačních titulů spojených s činnostmi v oblasti kultury (akce pro veřejnost)
 
- zajišťuje a koordinuje výstavní činnosti v bývalém augustiniánském klášteře vč. stálé expozice z dějin města Šternberka
 
- zajišťuje postupnou obnovu bývalého augustiniánského kláštera
 
- zajišťuje výpůjčky prostor bývalého augustiniánského kláštera
 
- vede administrativu v souvislosti s udělením souhlasu k použití znaku města
 
- organizuje sportovně společenské a kulturní akce města a spolupracuje při organizaci akcí pro veřejnost pořádaných jinými subjekty, spolupracuje při pořádání automobilových závodů do vrchu Ecce Homo, podílí se na přípravě a organizaci vyhlášení a předání ocenění města
 
- podílí se na publikační činnosti
 
- vede evidenci oznámení pořadatele podle čl. 2 Obecně závazné vyhlášky města Šternberka č. 4/2011 vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 
- zpracovává agendu žádostí o výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů
 
- plní úkoly zřizovatele příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení, projednává s ředitelem organizace koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, vede personální agendu ředitele
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže