Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Czech POINT na Městském úřadě Šternberk
Od 2. ledna 2008 byla na Městském úřadě ve Šternberku spuštěna nová služba Czech POINT. Městský úřad Šternberk tak vydává ověřené výstupy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z insolvenčního rejstříku.
V minulosti již bylo možné na odboru správy majetku Městského úřadu Šternberk vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí a na odboru živnostenském výpisy živnostenského a obchodního rejstříku.
Výše uvedené ověřené výstupy je nově možné vydávat z jednotného systému na třech místech. Nově na odboru vnitřních věcí v budově Opavská 1, Městského úřadu Šternberk na podatelně u paní Jany Dostálové nebo paní Elišky Petříkové  a dle původních možností na odboru správy majetku města v budově Horní náměstí 16, u slečny Moniky Kouřilové.
Občané mohou žádat o výpisy
v pondělí a ve středu od 8:00 – do 11:30 a od 12:30 – do 17:00,
dále pak v úterý a ve čtvrtek od 8:00 – do 11:30 a od 12:30 – 15:00
a v pátek od 8:00 – 11:30 a od 12:30 - 14:00.
Ověřené výpisy z informačních systémů budou zpoplatněny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů, správním poplatkem, který činí 100,-Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku. Výpisy z evidence Rejstříku trestů jsou zpoplatněny  správním poplatkem ve výši 50,- Kč. Bližší informace vám podá Ing. Roman Sobkuliak, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic, tel. 585 086 593, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecné podmínky
Právní úprava v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ISVS“) upravuje způsob poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy (dále též jen „ISVS“) jejich správci pro účely vydávání ověřených výstupů, a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která pomocí těchto ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti, především před orgány veřejné správy.Současně musí být zvláštními právními předpisy upraveno vlastní vydávání ověřených výstupů z ISVS, tzn. z které evidence, rejstříku nebo seznamu se ověřené výstupy vydávají. V současnosti to jsou veřejné evidence:
• katastr nemovitostí – katastrální zákon (§ 22a)
• obchodní rejstřík – obchodní zákoník (§ 28a),
• živnostenský rejstřík – živnostenský zákon (§ 60),
• seznam kvalifikovaných dodavatelů – zákon o veřejných zakázkách (§142)
a neveřejná evidence
• evidence Rejstříku trestů – zákon o Rejstříku trestů (§ 11a). Z evidence Rejstříku trestů se ovšem nevydávají po formální stránce ověřené výstupy, ale výpisy z evidence Rejstříku trestů, a to na počkání; nemůže je však vydávat Česká pošta a Hospodářská komora ČR.
Podle § 9c zákona o ISVS poskytují výstupy z ISVS správci příslušných ISVS v elektronické podobě pro účely vydávání ověřených výstupů ověřujícím subjektům [uvedeným v § 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS]. Podle příslušných zákonů se jedná o:
• katastr nemovitostí – Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz,
• obchodní rejstřík – Ministerstvo spravedlnosti, www.justice.cz,
• živnostenský rejstřík – Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz,
• evidence Rejstříku trestů – Rejstřík trestů, www.justice.cz
• seznam kvalifikovaných dodavatelů – Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz
• insolventní rejstřík – Ministerstvo spravedlnosti, www.justice.cz

 

Ověřené výstupy z ISVS, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se týká (§ 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů).

Informace z veřejných evidencí jsou veřejně přístupné a šíře přístupu k informacím není vázána na totožnost žadatele a ani vydaný výpis není nijak vázán na osobu, které byl poskytnut.

Při vydávání ověřených výstupů z ISVS nebo jejich částí, které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, je primární povinností ověřujícího prověřit oprávnění žadatele a zjistit (resp. ověřit) totožnost fyzických osob či existenci právnické osoby a potažmo totožnost fyzické osoby za ni jednající dle § 9b odst. 3 zákona o ISVS. Sekundární povinností ověřujícího je zaevidovat údaje o žadateli podle § 9b odst. 4 písm. c) zákona o ISVS.

Z uvedeného vyplývá, že v případě neveřejných evidencí, rejstříků nebo seznamů je právo na vydání ověřeného výstupu, příp. i jeho rozsah, určováno oprávněním žadatele a podmiňováno prokázáním jeho totožnosti.Pozn.: V § 9b odst. 4 písm. c) zákona o ISVS je uvedeno,

• je-li žadatelem fyzická osoba, vede se
o jméno, příjmení,
o adresa místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresa bydliště,
o rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození osoby, jejíž totožnost byla pro účely vydání ověřeného výstupu ověřena,
o včetně druhu a čísla průkazu, jímž byla totožnost zjištěna, je-li ověření totožnosti předepsáno;
• je-li žadatelem právnická osoba, vede se její
o obchodní firma nebo název,
o adresa sídla,
o identifikační číslo, je-li přiděleno,
o jméno, příjmení,
o rodné číslo, nemá-li rodné číslo, datum narození,
o adresa místa trvalého pobytu, nemá-li trvalý pobyt, adresa bydliště osoby nebo osob, jednajících jménem této právnické osoby, nebo osoby jednající za právnickou osobu jejím jménem na základě zastoupení.

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Jeden list obsahuje vždy jednu nebo více stránek ověřeného výstupu. Do ověřovací doložky se uvádí skutečný počet listů bez ohledu na počet vytištěných (a zpoplatněných) stránek.

Nově zavedený § 12a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy stanoví, že působnosti stanovené tímto zákonem krajskému úřadu, matričnímu úřadu a obecnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.

Osvobození od správního poplatku vybíraného ověřujícím správním úřadem je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v § 8 zákona o správních poplatcích a v sazebníku, jenž je přílohou onoho zákona. Žadatel musí prokázat nárok na osvobození od správního poplatku.

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky