Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Formuláře odboru životního prostředí

 

pdf docx Žádost o výpůjčku nádoby na bioodpad

pdf docx Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci papíru

pdf docx Žádost o výpůjčku nádoby pro separaci plastu

pdf docŽádost o kontejner na bioodpad - bytové domy

pdf docxF 06-01-01-02 Žádost o udělení souhlas k upuštění od třídění odpadů

pdf docF 06-01-01-03 Žádost o vyjádření odboru životního prostředí

pdf docxF 06-01-01-04 Žádost o závazné stanovisko – odpady

pdf docxF 06-02-02-01 Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší

pdf docF 06-03-03-01 Žádost o odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkce lesa

pdf docF 06-03-03-02 Žádost o prohl. pozemku za pozemky určené k plnění funkce lesa

pdf docF 06-03-03-03 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k vydání územ. rozh.

pdf docxF 06-06-06-01 Žádost o odnětí ze ZPF

pdf docxF 06-06-06-02 Žádost o vyjádření k návrhu sítí technického vybavení

pdf docF 06-06-06-03 Vstupní údaje k výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF

pdf docxF 06-07-07-01 Žádost k povolení rozšíření geograficky nepůvodního druhu

pdf docxF 06-07-07-02 Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb

pdf docxF 06-07-07-03 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP

pdfdocx F 06-07-07-04 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

pdf docF 06-07-07-05 Oznámení o kácení dřevin rostoucí mimo les

pdf docF 06-07-07-06 Oznámení havarijní kácení

 

pdf docF 06-09-09-01 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - trvalý pobyt

pdf docF 06-09-09-02 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - chataři

pdf docF 06-09-09-03 Ohlášení pobytu v zahraničí

pdf docF 06-09-09-04 Žádost o vrácení přeplatku

pdf docF 06-09-09-05 Žádost o přeúčtování

pdf docF 06-09-09-06 Žádost o zařazení (změnu) do evidence místních poplatků - dům, byt

 

pdf docF 11-04-04-01 Žádost o koordinované stanovisko

pdf docMěsíční hlášení o plnění plánu odlovu zvěře

pdfŽádost o vydání loveckého lístku

pdfŽádost o vydání rybářského lístku

 

Přílohy k vyhlášce č. 183/2018 Sb. platné od 01.09.2018

pdf Příloha č. 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

pdf Přiloha č. 7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

pdf Příloha č. 9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

pdf Příloha č. 10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadním vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

pdf Příloha č. 11 - Žádost o udělení souhlasu

pdf Příloha č. 12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

pdf Příloha č. 13 - Žádost o vyjádření

pdf Příloha č. 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

pdf Příloha č. 15 - Oznámení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

pdf Příloha č. 16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

pdf Příloha č. 17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

pdf Příloha č. 18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

pdf Příloha č. 19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

pdf Příloha č. 20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 23 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

pdf Příloha č. 24 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

pdf Příloha č. 25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže