Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Kompetence starosty a místostarostů

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů

Zleva 2. místostarosta Libor Šamšula, uprostřed starosta Stanislav Orság a vpravo 1. místostarosta Jiří Kraus

Starosta města
• zastupuje město navenek,
• připravuje, svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
• odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
• jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MěÚ v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,
• rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
• zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
• řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
• může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
• je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města,
• řídí Městskou policii Šternberk a současně organizuje a kontroluje přípravu materiálů pro zastupitelstvo a radu města, které zpracovává tento orgán města,
• může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
• v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.
• spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
• je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
• plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
• plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony
• starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem
 
Rozdělení kompenencí starosty a místostarostů 
 
Starosta města Šternberka Ing. Stanislav Orság 
 1. Finanční odbor
 2. Odbor investic a veřejných zakázek
 3. Oddělení personalistiky, školství a kultury (mimo sport)
 4. Oddělení informatiky a krizového řízení
 5. Odbor obecný živnostenský úřad (Venkovské trhy)

Dále agendy:

 1. Interní auditor
 2. Sbor pro občanské záležitosti
 3. Krizové řízení – bezpečnostní rada
 4. Spolupráce s ŘSD a Olomouckým krajem (silnice a komunikace)

1. místostarosta města Šternberka Jiří Kraus

 1. Odbor životního prostředí
 2. Odbor správy majetku města
 3. Oddělení personalistiky, školství a kultury (jen sport)
 4. Odbor vnitřních věcí
 5. Stavební odbor (územní plánování)

Dále agendy:

 1. Zastupování města v obchodních společnostech – VHS SITKA s. r. o.
 2. Pověřen jednáním za město se společností Marius Pedersen a. s.
 3. Zastupování města ve spolku Odpady Olomouckého kraje z. s.
 4. Osadní výbory

 2. místostarosta města Šternberka Mgr. Libor Šamšula

 1. Městská policie vč. agendy stacionárních radarů
 2. Odbor sociálních věcí
 3. Odbor dopravy a silničního hospodářství (BESIP)

Dále Agendy:

 1. Nemocnice Šternberk
 2. Bezpečnost a prevence kriminality
 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky