Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 7. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 4. 12. 2019 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 04.12.2019
3. Zápisy z finančního výboru
4. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
5. Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2020
6. Zápisy z kontrolního výboru
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
8. Změna usnesení ve věci poskytnutí dotace na obnovu objektu v MPZ
9. Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace (obnova objektu v MPZ)
10. Žádost o finanční příspěvek na rok 2020 - 2026 (Římskokatolická farnost Šternberk)
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady na rok 2020
12. Dotace MAS Šternbersko na provoz Informačního centra a vydávání Šternberských listů v roce 2020
13. Dotace v oblasti sportu
14. Zvýšení dotace Pěveckému sboru Šternberk
15. Bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka do vlastnictví ČR, HZS Olomouckého kraje
16. Nedobytná pohledávka
17. Zvýšení příspěvku organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
18. Prodej pozemku parc. č. 3637/2 v k. ú. Šternberk
19. Prodej pozemku parc. č. 490/2 v k. ú. Těšíkov
20. Prodej pozemku parc. č. 5221/8 a části pozemku parc. č. 5221/5 v k. ú. Šternberk
21. Směna pozemků v lokalitě Vinný vrch
22. Výkup pozemků - stavební úpravy křižovatky Gen. Eliáše x Olomoucká
23. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
24. Zprávy o činnosti výborů a komisí a návrh odměn členům za rok 2019
25. Mimořádné odměny členů ZM, kteří vykonávají funkce předsedů výborů a komisí
26. Termíny zasedání ZM a RM na rok 2020
27. Diskuse členů zastupitelstva města
28. Diskuse občanů
29. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže