Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 4. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 17. 4. 2019 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

 

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 17.04.2019
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Účetní závěrka města Šternberka za rok 2018
6. Závěrečný účet města Šternberka za rok 2018
7. Zápis z jednání kontrolního výboru
8. Dotace z programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně 2019
9. Dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2019
10. Římskokatolická farnost Šternberk - žádost o finanční příspěvek na rok 2019
11. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města - objekt ČSA 20/16
12. Smlouva o poskytnutí dotace "Regenerace panelového sídliště Nádražní - I. etapa"
13. Investice 2019 - změna č. 2
14. Změna obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol – doplnění MŠ Světlov
15. Žádosti o individuální dotace - kultura, sport
16. Žádost o koupi části pozemku parc. č. 6043/7 v k. ú. Šternberk
17. Vzájemné bezúplatné převody pozemků s Olomouckým krajem - ul.Opavská, Sadová
18. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě v zahrádkářské osadě "Zámecký kopec"
19. Nákup pozemku parc. č. 138 v k. ú. Lhota u Šternberka
20. Prodej bytových jednotek dle veřejné nejvyšší nabídky
21. Prodej části pozemku parc. č. 1327 v k. ú. Šternberk
22. Prodej části pozemku parc. č. 1730/32 v k. ú. Šternberk
23. Prodej pozemku parc. č. 3924 v k. ú. Šternberk
24. Směna pozemků na ulici Svatoplukova
25. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
26. Převod infrastruktury a nákup pozemků po výstavbě "Obchodního centra Šternberk"
27. Výroční zpráva města Šternberka za rok 2018
28. Zpráva o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2018
29. Přistoupení obcí Hnojice, Strukov a Štěpánov do Mikroregionu Šternbersko
30. Změna obchodních podílů ve společnosti VHS Sitka, s.r.o.
31. Diskuse členů zastupitelstva města
32. Diskuse občanů
33. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže