Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006

Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Ze zákona:

Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).

Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

1. NÁZEV

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Právním základem současného postavení města Šternberka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Šternberk je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Šternberk má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Šternberk vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídízákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

 
Opavská 1, 785 01 Šternberk

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Opavská 1, 785 01 Šternberk
Horní náměstí 9, 785 01 Šternberk
ČSA 30, 785 01 Šternberk

4.3 PRACOVNÍ DOBA

Provozní doba úřadu

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

tel.: podatelna Opavská 1 - 585 086 111, 211, 511

4.5 FAX

fax: 585 086 585

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

4.7 ADRESA E-PODATELNY

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: ud7bzn4

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

bankovní spojení: 19-1801688399/0800

6. IČ

00299529

7. DIČ

CZ00299529

8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

8.2 ROZPOČET

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Města Šternberka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace vyřizuje odbor městského úřadu příslušný podle organizační struktury městského úřadu na úseku státní správy a samosprávy, ke kterému je informace požadována, a v ostatních případech odbor, určený tajemníkem městského úřadu.

SMĚRNICE S 75-02 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka městského úřadu
b) elektronicky se zaručeným podpisem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Směrnice S 42-07 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

1) Součástí rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané). Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení (ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

2) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolací orgány v případě odmítnutí žádosti o poskytnutí informací

Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu přenesené působnosti Města Šternberka je Krajský úřad Olomouckého kraje. Příslušným odvolacím orgánem v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací týkajících se výkonu samostatné působnosti Města Šternberka je rada města, pokud zastupitelstvo města nestanoví, že rozhoduje jiný orgán města.

12. FORMULÁŘE

13. POPISY POSTUPŮ

 

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV
16.2 VÝHRADNÍ LICENCE

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy o poskytování informací
Informace podle zákona 106/1999 Sb.

 

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ,
KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JSOU NAVÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

docxPříspěvkové organizace města Šternberka

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ REGISTRY

Živnostenský rejstřík (odkaz vede mimo tyto stránky)
Obchodní rejstřík (odkaz vede mimo tyto stránky)

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže