Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Územní studie Lhota JZ

irop logo

Jedná se o pořízení třech územních studií rozsáhlých rozvojových lokalit na území města Šternberka. Tyto studie mají za úkol navrhnout základní kostru veřejného prostranství, a to ve vazbách na budoucí využití území a jeho stabilizaci.

Pořízením územních studií bude splněna podmínka stanovená v Územním plánu Šternberk, kde jsou rozvojové lokality "nad Okrajovou ulicí a Obora" (dle územního plánu plocha Z18 a Z19) a "Lhota JZ" (dle územního plánu plocha Z53-I a Z53-II) vymezeny jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Lokalita "pod kopcem" není územním plánem podmíněna zpracováním územní studie, ale vzhledem k její rozloze cca 6,2 ha a uvažovanému záměru města na umístění atletického sportoviště, je třeba zpracovat komplexnější územně plánovací podklad, který by měl tuto plochu řešit z hlediska potřeb veřejného prostranství, které umístění sportoviště vyvolá.

Dokončení územních studií proběhlo v roce 2018. Územní studie byly pořizovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

---

Územní studie Šternberk Lhota JZ

zipÚzemní studie Šternberk Lhota JZ - textová část
zipÚzemní studie Šternberk Lhota JZ - grafická část

Cílem pořízení územní studie bylo prověření a vymezení potřebných pozemků pro veřejné prostranství, včetně jejich konkrétního řešení a definice jejich vzájemných vztahů, s cílem vytvořit předpoklady pro optimální prostupnost a dopravní obsluhu území.
Úkolem bylo zároveň prověřit možnosti dopravního napojení ploch Z53-I a Z53-II a to ve variantách se vzájemným porovnáním jednotlivých variant z hlediska dopadu generované dopravy na stávající komunikační systém města, na kapacitu stávajících křižovatek (včetně dopadů na jejich případné nutné zkapacitnění), na dotčená obytná území, z hlediska majetkoprávních vztahů v území a z hlediska odhadu investičních nákladů.

Územní studie Lhota JZ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže