Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Samospráva:

- zajišťuje osvětovou činnost na úseku ochrany životního prostředí a kulturních a přírodních hodnot
- zajišťuje péči o veřejnou zeleň
- zajištuje komplexní hospodaření v lesích ve vlastnictví Města Šternberka
- zajišťuje hospodaření s komunálními odpady občanů ve městě
- zajišťuje péči o toulavá a opuštěná zvířata
- předkládá orgánům města podklady pro vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví Města Šternberka a provádí náhradní výsadby
- zpracovává za vlastníka stanovisko pro příslušné správní řízení
- spravuje vodní díla ve vlastnictví Města Šternberka

Státní správa:

Zabezpečuje plnění úkolů stanovených zákony v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí a v rámci těchto zákonů řeší přestupky, zejména pak v oblastech:

Ochrany přírody a krajiny:
- povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadby,
- vyhlašuje památné stromy a vydává souhlas k jejich ošetřování
- registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do těchto prvků
- vydává souhlas s umístěním staveb, které mohou změnit krajinný ráz
- vymezuje místní územní systém ekologické stability
- ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů
- vydává souhlas k šíření geograficky nepůvodních druhů a kříženců
- ukládá opatření k ochraně živočichů a rostlin při různých pracích
- vyhlašuje přechodně chráněné plochy

Vodního hospodářství:
- uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry
- vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry, vypouštění), u čistíren odpadních vod do 10 000 ekvivalentních obyvatel, k vypouštění odpadních vod, k některým činnostem a stavební povolení k vodním dílům
- vydává vyjádření k umístění, provedení, změně a odstranění stavby či zařízení a k provádění jiných činností
- stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl
- uděluje souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populacích
- schvaluje havarijní plány a manipulační řády vodních děl
- stanovuje záplavová území u toků
- vykonává vodoprávní dozor a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
- ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů
- zpracovává a dle potřeby aktualizuje povodňový plán města Šternberka

Ochrany zemědělského půdního fondu:
- ukládá změnu kultury zemědělské půdy
- uděluje souhlas k odnětí půdy a schvaluje plán rekultivace
- vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí ze zemědělského půdního fondu
- rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami nesmí být používán pro výrobu potravin
- uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů
vycházejících ze schválených územních plánů obce.
- uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest
- provádí kontrolní činnost a dává podněty k odstranění zjištěných závad
- rozhoduje v pochybnostech, že jde o součást zemědělského půdního fondu
- ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Nakládání s odpady:
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
- ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupky, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
- uděluje souhlas k nakládáním s nebezpečným odpadem
- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
- vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
- vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
- uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům
- podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Správy místního poplatku:
- zajišťuje správu místního poplatku v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Šternberka
- zodpovídá za vedení evidence poplatníků místního poplatku za odpady (fyzických osob s trvalým pobytem ve Šternberku, vlastníků staveb určených k individuální rekreaci a vlastníků bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) a provádí její aktualizaci
- zajišťuje rozesílání platebních výměrů a předává seznam osob, které obdržely platební výměr a neuhradily místní poplatek za odpady v náhradním termínu k vymáhání finančnímu odboru.

Ochrany ovzduší:
- vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
- vydává obecně závaznou vyhlášku, jímž může na svém území stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
- kontroluje dodržování povinností osob a dále povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů
- ukládá pokuty za přestupky a dále ukládá pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
- aktivně zpřístupňuje informace o ochraně ovzduší

Lesního hospodářství:
Rozhoduje:
- o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
- o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
- o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o využití území nebo o umístění stavby do 50 m od okraje lesa
- o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
- o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
- o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud nepřesahují jejich správní obvod
- o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
- o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
- o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
- o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
- o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
- o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod pokud nepřesahují jejich správní obvod
- o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
- o zpracování lesních hospodářských osnov
- o povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
- o povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
- stanovuje podmínky pro konání hromadných akcí v lese
- ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Myslivosti:
- rozhoduje o umístění krmných zařízení
- nařizuje zákaz vstupu do honitby
- ukládá nápravné opatření ke krmení zvěře
- vede řízení a vydává rozhodnutí o uznání honitby registruje honební společenstva
- vede rejstřík honebních společenstev
- rozhoduje o přičlenění pozemků k honitbě
- povoluje změnu honiteb
- rozhoduje o změně minimálních a normovaných stavů zvěře
- vede evidenci honiteb
- ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
- schvaluje plán mysliveckého hospodaření, případně ho sám určuje rozhodnutím, kontroluje jeho plnění na základě měsíčních hlášení o plnění, vydává rozhodnutí o změně plánu (snížení stavu nebo zrušení chovu)
- ukládá úpravu stavu zvěře
- povoluje lov mimo dobu lovu
- vydává lovecké lístky
- vydává plomby pro značení spárkaté zvěře a vede jejich evidenci
- ukládá pokuty za porušení ustanovení podle příslušných právních předpisů
- je dotčeným orgánem státní správy v řízeních, která se dotýkají honiteb a životních podmínek zvěře

Rybářství:
- na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
- vydává a odebírá rybářské lístky

Ochrany zvířat
- rozhoduje o zvláštním opatření a o předběžné náhradní péči o týraná zvířata
- spolupracuje s krajskou veterinární správou na řešení případů týrání zvířat
- spolupracuje s městskou policií na odchytu toulavých a opuštěných zvířat, jejich návratu k chovatelům umístění do náhradní péče
- ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Zajišťuje vydání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné organizace:
Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město a práce v městských lesích. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže