Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Na radnici byl ukončen vzdělávací projekt

projekt_460

esf_eu_oplzz_cervenapodpora

V úterý 21. srpna 2012 se uskutečnilo závěrečné vyhodnocení vzdělávacího projektu pro úředníky a politiky, který byl zahájen v roce 2010. Na jeho realizaci získala radnice dotaci z  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 2.205.tis.Kč.

Hlavním cílem projektu bylo posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a služeb, zejména zlepšení kvality řízení lidských zdrojů v úřadu   prostřednictvím zaváděním moderních metod, a to především v oblasti personální práce, vzdělávání, odborné přípravy a rozvoji úředníků a politiků a zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadu a rozšiřování moderních informačních technologií ve veřejné správě.

V prvních dvou měsících realizace projektu byly úspěšně dokončeny zahajovací aktivity projektu, byl ustanoven realizační tým a formy spolupráce s dodavatelem služeb, kterým byla firma Expirit s.r.o. Praha. V pátek 10. prosince 2010 se pak uskutečnil první workshop, v rámci něhož byli členové realizačního týmu seznámeni s moderními metodami řízení – procesní řízení, metody CAF a Balance Scorecard.

Druhým výstupem projektu byl personální audit, jehož cílem bylo aktualizovat personální audit z roku 2007 a posoudit účinnost zavedených opatření k optimalizaci úřadu. Aktualizovaný audit konstatoval poměrně vysokou efektivitu úřadu a upozornil na některá rizika, vyplývající z rozdělení činností. Audit posuzoval i způsob řízení ze strany zaměstnanců: potvrdil některé hypotézy o mezerách v řízení a stal se hodnotnou zpětnou vazbou pro vedení úřadu.

Po ukončení auditu následovala aktualizace procesu hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, došlo k inovaci stávajícího systému hodnocení tak, aby zaměstnanci úřadu získávali transparentním způsobem zpětnou vazbu ke své práci, osobnímu a profesnímu rozvoji a k tomu, jak přispívají do procesu plnění strategických cílů a priorit úřadu.

Náplní čtvrté klíčové aktivity vzdělávacího projektu bylo nastavení motivačních nástrojů na úřadě s ohledem na konkrétní výsledky jednotlivých zaměstnanců, jejich pracovní nasazení a přístup k plnění služebních povinností. Cílem této části projektu byla vyšší míra zacílení úřadu na kvalitu služeb poskytovaných občanům, firmám, státu a dalším subjektům.

Pátá část projektu byla zaměřena na vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců úřadu, zejména plánování vzdělávání ve vazbě na kapacitní a znalostní potřeby a s důrazem na hospodárnost a účinnost.

Závěrečná aktivita projektu byla věnována tématu vzdělávání a školení v moderních metodách řízení lidských zdrojů. Vedoucím pracovníkům a vybraným úředníkům byly představeny souvislosti mezi procesním, organizačním, informatickým a manažerským přístupem k řízení a vedení úřadu.

Náplň a realizace projektu byla velmi pozitivně vnímána zaměstnanci úřadu a přispěla ke zvýšení odbornosti i kvality jednotlivých pracovníků. Hlavní cíl projektu, zvýšení celkové kvality výstupů úřadu při poskytování veřejných služeb, byl naplněn.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže