Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Poplatek za odpady v roce 2013: co potřebujete vědět?

Poplatek „za odpady“ je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dovolujeme si Vás upozornit na změny, ke kterým došlo v souvislosti s účinností zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Důležité změny:

Místní poplatek za odpad je povinna uhradit mimo fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Šternberka i fyzická osoba:

  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
    trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Tato skupina poplatníků je povinna hradit poplatek, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Všichni poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, tj. ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne kdy nastala.

Další změnou, ke které došlo účinností zákona č. 174/2012 Sb., bylo zavedení společné odpovědnosti poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku v případě, že poplatník byl v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

Sazba poplatku pro rok 2013 byla stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 7/2012 ve výši 600 korun  pro poplatníka a splatnost poplatku je jednorázová, a to nejpozději do 31.05.2013. Každý poplatník má svůj variabilní symbol, pod kterým je třeba platbu provést v případě bezhotovostní platby.

Správcem poplatku je Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, Šternberk, Opavská 1, 2. poschodí, dveře č. 307. V případě dotazů týkajících se informací ohledně místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů kontaktujte správce poplatku referentku odboru životního prostředí Hanu Petříkovou, telefon 585 086 571, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

letecky mesto 460

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže