Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Informace ze zasedání zastupitelů města 20. února

Ve středu 20. února 2013 schválili zastupitelé města rozpočet Šternberka na rok 2013, vydali obecně závaznou vyhlášku, která změnila stávající vyhlášku o místních poplatcích, vzali na vědomí informace o pořizování územního plánu města, schválili vložení dopravního hřiště do správy Domu dětí a mládeže, zabývali se významnou veřejnou zakázkou na komunální služby a schválili dodatek ke smlouvě o příspěvku uzavřené s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Veřejného jednání zastupitelů se zúčastnilo 20 z jedenadvaceti zastupitelů města, v diskusi zastupitelů ani občanů města nevystoupili žádní diskutující.

Závěrem zasedání starosta Stanislav Orság informoval přítomné o aktuální situaci v bývalém podniku VOP CZ, jehož novým majitelem se stala společnost Excalibur Army. Společnost deklaruje rozvoj aktivit ve Šternberku a zvýšení zaměstnanosti v našem městě. Nové zaměstnance by podle starosty měly v letošním roce přijímat také společnosti Třídič s.r.o. a Invensys  Aplliance Controls.  Starosta zmínil také slavnostní prohlídku stavby nové mateřské školy v lokalitě Světlov a pozval přítomné na tradiční městský ples.

Zastupitelstvo města Šternberka schválilo rozpočet města na rok 2013 takto: celkové příjmy ve výši 220.423.000 korun, výdaje ve výši 226.265.000 korun a financování ve výši 5.842.000 korun. Daňové příjmy města jsou rozpočtovány ve výši 144.019 tis. Kč, přičemž zásadními položkami jsou příjmy z daní ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických osob, DPH, daň z nemovitosti a poplatek za shromažďování komunálního odpadu. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 11.323 tis. Kč, dotace ve výši 21.394 tis. Kč. Zdroje kapitálových příjmů tvoří příjmy z prodeje majetku navrhované ve výši 23.500 tis. Kč, příjmy z prodeje oblasti podnikatelské zóny 8.060 tis. Kč, přislíbené dotace na investice celkem 12.427 tis. Kč a provozní přebytek ve výši 18.910 tis. Kč. Dalším zdrojem kapitálového rozpočtu jsou finanční zdroje z přebytku hospodaření roku 2012 ve výši 12.905 tis. Kč. Provozní výdaje 157.526 tis. Kč zahrnují také příspěvky neziskovým organizacím a fyzickým osobám. Kapitálové výdaje 75.802 tis. Kč jsou určeny na investice a velké opravy bez průmyslové zóny ve výši 44.357 tis. Kč, investice do průmyslové zóny 8.185 tis. Kč, investice z dotací, rezervu a splátky úvěrů. Podrobné informace k rozpočtu na rok 2013 najdete zde.

Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010/vyhl., o místních poplatcích. Vyhláška byla změněna na základě žádosti místních podnikatelů a změny zákona o místních poplatcích. Schválením této vyhlášky zastupitelé deklarují podporu podnikání šternberským podnikatelům osvobozením od místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění jednoho reklamního zařízení typu přenosné nabídkové tabule na 1 provozovnu a snížením sazby poplatku za umístění restauračních stolků a zahrádek před provozovnou ze tří korun na dvě za metr čtverečný.

Město Šternberk má s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje uzavřenu smlouvu o poskytování finančního příspěvku, která nahrazuje pro město povinnost zřizovat jednotku dobrovolných hasičů. Touto smlouvou se město zavazuje poskytovat hasičům každoročně příspěvek ve výši 700 tisíc korun po dobu trvání smlouvy. V roce 2013 bude na objektu, ve kterém hasiči ve Šternberku sídlí, zateplena a opravena fasáda a provedeny práce s tím související.  

 A jak je to s novým územním plánem města?

Současný platný Územní plán sídelního útvaru Šternberk se začal pořizovat v roce 1992, schválen byl zastupiteli v roce 1996 a do dnešní doby tento územní plán doznal osmi změn. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo v roce 2009 a návrh na nové zadání schválili zastupitelé v roce 2010, kdy také proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, jehož vítězem se stala společnost DHV CR, s.r.o. Návrh nového územního plánu byl předán městu na konci roku 2011, vloni se uskutečnila společná jednání s  dotčenými orgány  a obcemi a 25. října 2012 byla odeslána na odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje žádost o vydání stanoviska k tomuto návrhu. Do procesu pořizování resp. do jeho dalšího průběhu zasáhla tzv. velká novela stavebního zákona (zákon č. 350/2012 Sb.), která nabyla účinnosti 1.1.2013, a která procesně prodlužuje konečný termín vydání územního plánu řádově o několik týdnů a v krajním případě až o několik měsíců.

Důvodem pro pořízení nového územního plánu je potřeba obce mít aktuální dokument a je to také reakce na stavební zákon, který stanovuje povinnost obce  nahradit územní plán do 31.12.2020 novým územním plánem, jinak územní plán, schválený před 1. lednem 2007, pozbude platnosti.

460 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže