Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Na Dějinách Šternberka se pokračovalo i v letošním roce

Před třemi lety, 30. listopadu 2016, byla na radnici slavnostně podepsána smlouva s Univerzitou Palackého k přípravě nové knihy "Dějiny Šternberka". Město Šternberk doposud nemá ucelené materiály mapující historii města od počátků (archeologie) a vzniku města po současnost. Množství dílčích materiálů je v archivech různých institucí, nejsou však odborně, badatelsky zpracovány. Nová publikace bude sloužit nejen studentům, odborné i laické veřejnosti, ale bude i jedinečným materiálem pro další publikace rozvíjející různé kapitoly z historie našeho města.

Práce na publikaci jsou rozloženy do 5 let, termín dokončení publikace je stanoven k 30. dubnu 2021.

Stalo se zvykem, že v podzimních měsících zasedá redakční rada, kde autorský kolektiv vedený prof. PhDr. Davidem Papajíkem, Ph.D. z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci představí nejdůležitější výsledky průběhu prací za uplynulý rok. 

Co nového tedy do Dějin města přibylo v letošním roce? K archeologickým nalezištím v lokalitách Hnojice – Mošťanky, Babice, Mladějovice a údolí Domašovského potoka, na kterých se v roce 2018 začal realizovat terénní výzkum, v roce 2019 přibylo území katastrů Žerotína, Šternberka a Štarnova. Proběhla letecká prospekce a fotografická dokumentace zdejších archeologických nalezišť. Také byl zahájen detektorový průzkum mezi Mladějovicemi a Řimicemi. Na základě leteckých snímků zde byla identifikována nová archeologická naleziště, která se vedle detektorového průzkumu ověřovala i povrchovým sběrem a plánován je zde i geofyzikální výzkum.

Období, kde výzkum pokročil nejvýrazněji, jsou starší dějiny (do roku 1850). V pracovní verzi je hotový text dějin města od jeho vzniku do první poloviny 15. století; dějiny šternberského kláštera jsou zpracovány prozatím pouze do doby husitství. Jsou připraveny návrhy čtyř nákresů hmotových rekonstrukcí podoby šternberského hradu pro období konec 13. století, konec 14. století, konec 15. století a před rokem 1620.

Dosud zpracované části dějin města ukazují, že Šternberk má nesmírně zajímavé dějiny přesahující svým významem do širších dějin země. Ať je to již postava legendárního zachránce Moravy Jaroslava ze Šternberka, který měl v roce 1241 odehnat od Olomouce mongolská (tatarská vojska) nebo zcela výjimečná osobnost mohučského arcibiskupa Alberta ze Šternberka. Arcibiskup a biskup Albert je bezesporu nejvýznamnějším majitelem města minimálně v jeho starším období. Nestačí pouze to, že byl mezinárodně významnou osobností (přítelem a rádcem krále Karla IV., primasem německých zemí), ale hlavně tím, co všechno ve Šternberku udělal. Arcibiskup Albert založil ve Šternberku dva kláštery (druhý záhy po jeho smrti byl jeho synovcem Petrem ze Šternberka zrušen), významně přestavěl šternberský hrad (vybudoval část jižního paláce a kapli) a nechal obehnat město hradbami. Arcibiskup Albert změnil tvář města tak, jak se to nikomu nepodařilo až do novověku.

Bádání v období starších dějin také ukázalo, že mnohá tvrzení starší německé literatury jsou nesprávná, případně vymyšlená nebo nedoložitelná.

K přípravě kapitoly dějin z období 1850 až 1914 byl ukončen rozsáhlý průzkum archivních institucí, tj. příslušných okresních a oblastních archivů, ale také ve vídeňském státním archivu, kde se podařilo překvapivě nalézt zajímavé informace ke šternberskému školství, především k místní reálce. Kapitola k dějinám města v letech 1850–1914 je ve vysoké fázi rozpracování. Kromě podkapitoly k dělnictvu jsou již připraveny pasáže pokrývající správní dějiny města, činnost a fungování samosprávy i hospodářský život Šternberka (včetně investiční politiky a nejvýznamnější podnikatelských subjektů ve městě). je finalizována podkapitola věnovaná šternberskému školství, kulturnímu životu a významným osobnostem.  

Novější dějiny (1914-2021) budou mít podkapitoly: První světová válka; První Československá republika; Druhá světová válka; Období 1945 až 1989; Období 1990–2020.

Cenné informace k době německé okupace Šternberka a další dílčí materiály se podařilo získat studiem archivních dokumentů v Berlíně.

Také již byl zahájen prvotní výběr obrazových příloh. Z rozsahu prvních vypracovaných textů se jeví, že rukopis dějin města bude obsáhlejší, než se původně předpokládalo. Když se v roce 2016 celý projekt připravoval, nešlo zcela přesně odhadnout, jak mnoho podstatných informací se podaří během výzkumu získat. I někteří velmi skeptičtí autoři, kteří se původně domnívali, že se nepodaří najít dostatek relevantních pramenů pro jimi zpracovávané období, nakonec museli uznat, že důležitého pramenného materiálu je dostatek.

Text: prof. PhDr. David Papajík, Ph.D., předseda redakční rady a vedoucí projektu

dejiny 460 web

20190925 100652 resized 002

 20190925 100701 resized 002

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže