Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program na podporu obnovy kulturních památek ve 2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2020 (dále jen program). Z programu lze získat příspěvek v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. oprava kolejových vozidel apod.).

Realizace obnovy musí být zahájena a ukončena v roce 2020. Administrátorem programu pro území obce s rozšířenou působností Šternberk (dále jen ORP Šternberk) je Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení přípravy investic a památkové péče, který rovněž poskytne potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k obnově kulturních památek a k postupu při zpracování žádosti podávané do programu (kontakt: Mgr. Zuzana Vyjídáková, tel.: 585 086 301).

Administrátor dále provádí posouzení žádosti z hlediska věcného a formálního. Informace k programu zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Postup pro žadatele:

➢ Vlastník kulturní památky podá administrátorovi ve stanoveném termínu žádost o poskytnutí příspěvku.
➢ Žádost se podává na předepsaném formuláři, spolu se všemi níže uvedenými přílohami.
➢ Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje ORP Šternberk, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo.
➢ V případě podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami samostatně.

Termín pro předložení žádosti včetně povinných příloh je stanoven do 28.02.2020, žádosti se podávají do podatelny Městského úřadu Šternberk, budova Opavská 1 osobně, poštou na adrese Městský úřad Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk. Žádost je třeba podat v listinné podobě se všemi přílohami, elektronická verze se nepřipouští. Kompletní podklady za celý správní obvod podá ORP Šternberk ministerstvu. 

Informace a formulář žádosti je k dispozici na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

Podrobné informace najdete v příloze. 

5 stolní Šternberk Irena Talpová výřez na výšku 460 copy copy

pdfPodpora obnovy kulturních památek v roce 2020

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže